STADGAR FÖR HÅNS BYALAG

§ 1 Definition

Håns Byalag är en ideell partipolitisk obunden förening med uppgift att värna om den egna bygdens historia, utveckling och framtid. Dessutom skall föreningen verka för en aktiv fritid för såväl vuxna som barn och ungdomar. Nära kontakt bör ske med kommunens företrädare. Föreningen skall verka för att bli en remissinstans för kommande planer av intresse för bygden.


§ 2 Medlemskap

Medlemmar i föreningen kan alla vara. Röstberättigade är alla över 15 år som har erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsstämman. Medlemsregistrering gäller då avgift erlagts fortlöpande, om inte utträde inte begärst.


§ 3 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ledamöter och 5 personliga suppleanter. Orförande i föreningen utses vid årsstämman. Kassör och sekreterare i föreningen utses inom styrelsen av dess ledamöter. Styrelsen utser även eventuella andra funktionärer. Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper för olika aktiviteter, samt representanter i förekommande samrådsgrupper.


§ 4 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Enkel majoritet gäller och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


§ 5 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet, Styrelsen kan också inom sig utse två ledamöter som tillsammans tecknar föreningens firma.


§ 6 Räkenskapsår

Kalenderår utgör föreningens verksamhets- och räkenskapsår.


§ 7 Revision

I föreningen skall finnas en revisor och en suppleant.


§ 8 Föreningsstämma

Årsstämma skall hållas före mars månads utgång. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner det befogat. Dessutom skall extra stämma hållas om en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det med angivande av ärende som önskas behandlas.


§ 9 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse skall annonseras på det för tidpunkten mest lämpliga sätt, sociala medier, tidning eller liknande. Minst två veckor före stämman.


§ 10 Årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Val av justeringsmän och rösträknare. 3 Fråga om godkännade av kallelse. 4 Fastställande av dagordning. 5 Styresens verksamhetsberättelse. 6 Revisorernas berättelse. 7 Fastställande av balansräkning. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9 Val av ordförande på ett år. 10 Val av övriga styrlseledamöter och suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs på år. Enligt principen "rullande" styrelse. 11 Val av en revisor och en suppleant. 12 Val av valberedning bestående av tre personer. 13 Inkomna förslag och motioner. 14 Övriga ärenden.


§ 11 Stadgeändring

För ändring av föreningsstadgar, liksom vid nedläggning av föreningen, fordras två på varandra följande stämmobeslut.