Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2019-03-08 kl. 15.00

Närvarande: 29 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Ordf. Malin Eriksson önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium 

 

  1. Att leda mötet valdes som ordf. Malin Eriksson och som sekr. Bo Eriksson
 • Justerare

 

 1. Att justera protokollet valdes Andreas Levin och Thore Höyer
 2. Mötets kallelse 
 3. Årsmötet godkände kallelsen
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Den förslagna dagordningen godkändes.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 7. Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Och lades till handlingarna.
 8. Revisionsberättelsen 
 9. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. Och lades till handlingarna.
 10. Fastställande av balansräkning 
 11. Redovisning av balansräkning som godkändes. Och lades till handlingarna.
 12. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 13. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 14. Val av styrelse
 1. Val av ordförande för 2020 valdes enhälligt Malin Eriksson.
 2. Övriga styrelsenKvarstår 1 år; Rosmarie Johansson och Bo Eriksson
 3. För 2 år valdes; Helen Ekholm och Lena Persson
 4. Följande valdes som suppleanter för 2 år; Anette Hagström Johansson och Lennart Andersson
 5. Kvarstår 1 år; Thore Høyer, Olle Olofsson och Dorthe Bjerke
 6.  
 1. Val av revisor och revisor suppleant
 1. Revisor för 1 år; Andreas Levin
 2. Suppleant för 1 år; John Svensson
 3.  
 • Valberedning 

 

  1. För 1 år valdes Raja Hjalmarsson, Jörgen Johansson och Andreas Levin
  2. Val av firmatecknare för Håns Byalag och Krontjärns SFK 
  3. Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig
  4. Inkomna motioner och förslag 
  5. Inga
 • Ôvriga ärenden.Raija Hjalmarsson kom med förslag på att anordna filmkvällar, styrelsen får uppdraget att se om det finns möjlighet till detta. 

 

 1. Maj Jørgensen kom med förslag på hobby kvällar, styrelsen får i uppdrag att utreda om det finns möjlighet att anordna hobby kvällar.
 2. Gunnar Lager kom med förslag på grannsamverkan, styrelsen får i uppdrag att utreda ett ev grannsamverkan. Och återkomma till Gunnar på det.
 3. Mötets avslutningRaija Hjalmarsson visade sina eget målade bilder under årsmötet.
 4.  
 5. Ordf Malin Eriksson avslutade mötet och tackade de som mött upp . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter. Samt att Bosse anordnadt ett melodikryss som deltagarna löste under kaffet.

 

Vid protokollet: ..........................................................................

                   Bo Eriksson

 

Justeras:            ......……………………………………………........................

                Andreas Levin

 

        ………………………………………………..........................

         Thore Høyer