Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2019-03-03 kl. 15.00

 

Närvarande: 37 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Tf ordf. Olle Olofsson önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium 

 

  1. Att leda mötet valdes som ordf. Olle Olofsson och som sekr. Bo Eriksson
 • Justerare

 

 1. Att justera protokollet valdes Pablo Andersson och Thore Höyer
 2. Mötets kallelse 
 3. Årsmötet godkände kallelsen
 4. Fastställande av dagordningDen förslagna dagordningen godkändes med den ändringen.
 5.  
 6. Ordförande begär ändring av dagordningen under punkt 11 Val av ordförande och suppleant för ett år. Punkt 11 ändras till val av ordförande för ett år.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 8. Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Och lades till handlingarna.
 9. Revisionsberättelsen 
 10. Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 12. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 13. Val av styrelse
 1. Val av ordförande för 2019 valdes enhälligt Malin Eriksson.
 2. Övriga styrelsenKvarstår 1 år; Helen Ekholm och Lena persson
 3. För 2 år valdes; Rosmarie Johansson och Bo Eriksson
 4. Fäljande valdes som suppleanter för 2 år; Thore Høyer, Olle Olofsson och Dorthe Bjerke 
 5.  
 6. Kvarstår 1 år; Kjell Åke Pettersson och Monica Ropega
 1. Val av revisor och revisor suppleant
 1. Revisor för 1 år; Andreas Levin
 2. Suppleant för 1 år; John Svensson
 3.  
 • Valberedning 

 

  1. För 1 år valdes Raja Hjalmarsson, Jörgen Johansson och Lennart Andersson
  2. Val av firmatecknare för Håns Byalag och Krontjärns SFK 
  3. Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig
  4. Inkomna motioner och förslag 
  5. Inga
 • Ôvriga ärenden.Förslaget är att göra ändringar i § 9 Kallelse till föreningsstämma idag står det så här i § 9Nytt förslag till text i § 9 Kallelse skall annonseras på det för tidpunkten mest lämpliga sätt, sociala medier, tidning eller liknande. Minst två veckor före stämman.. 

 

 1. Ordinarie årstämma beslutade enligt styrelsens förslag
 2. Kallelse skall ske genom affischering på anslagstavlan i Hån och genom annonsering i tidningen Nordmarksbygden. Minst två veckor före stämman.
 3. Ett förslag från styrelsen ang stadgeändring gällande kallelse till föreningsstämma.
 4. Mötets avslutningTf ordförande Olle Olofsson lämnde också över ordförande klubban till nya orförande Malin Eriksson.
 5.  
 6. Tf ordf Olle Ollofsson avslutade mötet och tackade de som mött upp . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter. Samt att Pablo och Bosse anordnade ett melodikryss som deltagarna löste under kaffet.

 

Vid protokollet: ..........................................................................

                   Bo Eriksson

 

Justeras:            ......……………………………………………........................

                Pablo Andersson

 

        ………………………………………………..........................

         Thore Høyer