Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2018-03-14 kl. 18.00

 

Närvarande: 25 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Ordf. Kjell Anders Dahlström önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium 

 

  1. Att leda mötet valdes som ordf. Kjell Anders Dahlström och som sekr. Bo Eriksson
 • Justerare

 

 1. Att justera protokollet valdes Helen Ekholm och Raja Hjalmarsson
 2. Mötets kallelse 
 3. Årsmötet godkände kallelsen
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Den förslagna dagordningen godkändes
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 7. Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Och lades till handlingarna.
 8. Revisionsberättelsen 
 9. Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 12. Val av styrelse
 1. Val av ordförande för 2018 valdes enhälligt sittande ordf. Kjell Anders Dahlström.
 2. Kvarstår 1 år som suppleant för ordföranden Jarl Olof Olofsson.
 3. Övriga styrelsenKvarstår 1 år; Bo Eriksson och Rosmarie Johansson
 4. För 2 år; Helen Ekholm och Lena Persson
 5. Fäljande valdes som suppleanter för 2 år; Kjell Åke Pettersson och Monica Ropega 
 6.  
 7. Kvarstår 1 år; Thore Høyer och Dorthe Bjerke
 1. Val av revisor och revisor suppleant
 1. Revisor för 1 år; Andreas Levin
 2. Suppleant för 1 år; John Svensson
 3.  
 • Valberedning 

 

 1. För 1 år valdes Raja Hjalmarsson och Malin Eriksson
 2. Val av firmatecknare för Håns Byalag och Krontjärns SFK 
 3. Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig
 4. Inkomna motioner och förslag 
 5. Inga
 6. Mötets avslutning 
 7. Kjell Anders Dahlström avslutade mötet och tackade de som mött upp . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter. Samt visades bider från Byahus renoveringen.

 

Vid protokollet: ..........................................................................

                   Bo Eriksson

 

Justeras:            ......……………………………………………........................

                Helen Ekholm

 

        ………………………………………………..........................

         Raja Hjalmarsson